Podmienky používania

Radi by sme napísali túto zmluvu čo najjednoduchšie, no v rámci zákona musíme spomenúť niektoré body. Musíme dodržať aj istú štruktúru, aby sme sa mohli odvolať na niektoré body zmluvy v iných textoch. Snažili sme sa používať jednoduchú a spisovnú angličtinu.

Najpodstatnejšie na tomto texte je informavať vás ako používať Protipster a jeho miestne domény.

Naposledy aktualizované: 23.05.2018

Tieto pravidlá a podmienky (“Pravidlá”) popisujú dohodu medzi vami ako užívateľom a spoločnosťou Protipster Ltd (reg. C 65598), ktorá podlieha zákonom Malty. Protipster poskytuje sociálnu tiperskú platformu pre ľudí, ktorí chcú tipovať a súťažiť.

Tieto pravidlá určujú ako použivať stránku a to by malo platiť pre všetkých, ktorí ju budú používať.

Definície

 • Protipster znamená Protipster Limited.
 • Užívateľ znamená indivíduum používajúce stránku za účelom vyhľadávania tipov alebo pridania vlastných.
 • Premiový užívateľ znamená indivíduum používajúce stránku s prémiovým členstvom.
 • Spoločnosť znamená entita používajúc stránku za účelom pritiahnuť viac užívateľov.
 • Stránku zostavujeme v súlade s pravidlami. Momentálne nou je www.Protipster.com a národné domény Protipsteru..
 • Pravidlá znamenáju Pravidlá a podmienky.
 • my, nás a náš znamená Protipster.

Prijatie Pravidiel

 • Predtým ako užívatel začne využívať stránku, tak by si mal prečítať Pravidlá a súhlasiť s nimi. Kliknutím na ikonu “Súhlasím” počas registrácie užívatel súhlasí s Pravidlami, ktorými bude viazaný vo vzťahu s nami.
 • Ak používateľ nesúhlasí s Pravidlami alebo s ich aktualizovanou verziou, tak stránku nemôže používať.
 • Úžívateľ má prístup k Pravidlám kedykoľvek na stránke.

Vytvorenie účtu

 • Ak chce mať užívateľ prístup k všetkým funkciám stráky, tak si musí vytvoriť účet.
 • Uživateľ je pri registráciizodpovedný za poskytnutie presný, pravdivých a kompletných informácií. Zaväzuje sa, že ním poskytnuté informácie sú pravdivé, a ak je potrebné, tak ich aktualizuje, aby zostali pravdivé.
 • Uzívateľ je zodpovedný za diskrétnosť pri registrácii. Nie je našou zodpovednosťou, ak niekto zneužije účet užívateľa.

Používanie stránky

 • Používaním Protipstera a jeho lokálny domén mu dávate nezáväzné právo publikovať, používať, meniť a zdieľať vaše tipy a obsah s inými médiami. Rovnaké právo na rovnaké účely poskytujete aj tretej strane.
 • Význam stránky je poskytnúť tipovacie informácie a možnosť pre užívateľov publikovať svoje tipy a zdieľať ich s ostatnými.
 • Úžívateľ si môže prehliadať reklamy vytvorené spoločnosťou Protipster v mene spoločnosti ako je publikované na stránke. Úz´vateľ musí dbať aj na zákony a pravidlá v regióne, kde žije.
 • Protipster nie je súčasťou žiadnej dohody medzi užívateľom a spoločnosťou. Ak si vytvorí účet u spoločnosti, tak preňho platia jej podmienky a pravidlá. Doporučujeme užívateľom pred vytvorením si účtu pozorne si prečítať pravidl´a podmienky spoločnosti.
 • Užívateľ sa zaväzuje používať stránku v súlade so zákonmi a pravidlami. Prístup na stránku mu však bude zamietnutý, ak poruší pravidlá tretej strany. Užívateľ je zodpovedný za obsah, ktorý zdieľa. Ten musí byť v súlade so zákonom.
 • Užívateľ nemôže zneužiť stránku na publikovanie informácie, ktorá môže narušiť integritu alebo poškodiť meno niekoho iného (copyright, trademark atď), uraziť inú osobu, zverejnením informácie poručovať zákony danej krajiny a páchať trestný čin (napríklad diskriminácia alebo rasizmus).

Výzvy, súťaže a ceny

 • Všetky rozhodnutia ProTipsteru v rámci pravidiel a výziev sú konečné a žiadna korešpondencia nebude zohľadnená.
 • Ak chcete vyhrať výzvu, tak musí splniť všetky podmienky v jej popise.
 • ProTipster ponúka v obchode produkty, ktoré si uzívateľ môže kúpiť. Protipster vypláca peňažné odmeny prostredníctvom Bitcoin (BTC). Zodpovednosťou každého užívateľa je skontrolovať si, či môže používať služby Bitcoin (BTC).
 • Občania USA nemôžu vyhrať peňažné odmeny.
 • ProTipster si vyžiada pre potvrdenie identity a adresy dokumenty, aby sa tak splnili požiadavky KYC.
 • Peňažné odmeny sa vyplatia len reálnym osobám. Účty Bitcoin wallet a ProTipster musia mať rovnakého majiteľa, ktorého dokumenty boli aj poskytnuté ProTipsteru.

Poplatky a platby

  Stránka je pre užívateľov bezplatná, no niektoré funkcie sú dostupné len re prémiových členov.
 • Protipster umožňuje 30-dňový trial pre všetkých prémiových členov. Počas tohto obdobia môže uzívateľ svoje prémiové členstvo zrušiť bezplatne. Ak užívateľ svoje členstvo po tejto dobe nezrušil, tak Protipster si účtuje mesačný poplatok 9.99 EUR až do doby zrušenia.
 • Prémiovým členom môže byť len osoba staršia ako 18 rokov.
 • Protipster sprostredkováva svoj obsah pre prémiových členov len cez protipster.com a miestne domény.
 • Protipster nemá automatickú politiku vrátenia peňazí pre prémiových členov. Pre všetky vr´tenia peňazí nás kontaktujte cez email - info (at) protipster.com.

Súkromie

 • Zaväzujeme sa udržovať bezpečnosť a súkromie vašich osobných informácií. S osobnými informáciami budeme zaobchádzať v pravidlách našej vnútornej politiky a General Data Protection Regulation (EU 2016/679), GDPR.
 • Pre viac informácií si prosím prečitajte našu vnútornú politiku.

Trvanie a ukončenie

 • Pravidlá začnú platiť, keď si užívateľ vytvorí účet, ktorý bude platný až do odvolania. Úžívateľ si môže účet kedykoľvek zrušiť, tým sa ruší aj jeho právo využívať stránku. Pravidlá budú platné až do uzavretia účtu.
 • Vyhradzujeme si právo podĺa nášho uváženia meniť účet užívateľa a využívať stránku bez akejkoľvek ekonomickej zodpovednosti vo vzťahu k užívateľovi.
 • Ak je účet uzavretý, tak ho môžeme aj všetky dáta s ním súvisiace vymazať.

Žiadna zaruka

 • Protipster ponúka stránku, kde môžu tipéri zverejňovať svoje tipy a rady. Návštevníci ich môžu využiť na vlastné riziko. Nikdy vám nebudeme odporúčať dať na tieto rady a neponesieme žiadnu zodpovednosť sa vašu finančnú stratu.
 • Stránka a obsah na nej vrátane textu, obrázkov, informácií, linkov sú poskytované "je" a "as je dostupné".
 • Neposkytujeme žiadnu záruku za platformu vrátane jej dostupnosti. Negarantujeme presnosť, komplexnosť a využitie informácií poskytnutých na stránke. Nezaručujeme, že používanie stránky bude vždy bezpečné, nerušené, bez chyby ni to, že to bude opravené. Nezaručujeme, že od spoločnosti dostanete sľúbenú odmenu.

Medze zodpovednosti

 • Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škodu materiálnu alebo duchovnú spôsobenú stránkou. Užívateľ súhlasí, že za každých okolností nás vynechá z každých sporov, nejasností, škôd spôsobených jemu od spoločnosti či tretej osoby.

Odškodnenie

 • Užívateľ súhlasí s nepoškodením nás v závislosti od jeho prehry, straty a vynechaním našej zodpovednosti. Vrátane všetkých jeho výdavkov v súvislosti s akýmkoľvek nárokom vyplývajúcim z používania platformy používateľa a / alebo porušenia týchto podmienok zo jeho strany.

Rôznorodosť

 • Protipster nie je hazardnou stránkou a neponúka užívateľom gambling.
 • Vyhradzujeme si právo bez predchádzajúceho upozornenia vymazať akýkoľvek obsah, ktorý považujeme za obscénny, obsahujúci neprimeraný materiál alebo iný spôsob, ktorý porušuje pravidlá, zákony a podmienky alebo môžu spôsobiť niekomu inému alebo nám akúkoľvek ujmu.
 • u
 • Vyhradzujeme si právo podľa uvázenie kedykoľvek zmeniť pravidlá. Úžívateľa na to upozorníme mailom alebo to zverejníme 7 dní pred vykonanou zmenou. Ak užívateľ bude naďalej používať stránku, tak to znamená, že so zmenou súhlasí.
 • Užívateľ nie je oprávnený meniť práva alebo povinnosti vyplývajúce z Podmienok bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu, ak to nie je výslovne povolené na základe Podmienok.
 • Máme právo bez predchádzajúceho súhlasu prideliť podmienky inej spoločnosti v rámci Protipsteru alebo tretej strane v súvislosti s prevodom celého majetku Protipstera.
 • Ak sa niektorá časť alebo ustanovenie týchto Podmienok považuje za nezákonné alebo nevykonateľné, platnosť zvyšných Podmienok nebude ovplyvnená. Akékoľvek vymáhanie našich práv podľa Podmienok nebude upustené. JE POCHOPITEĽNÉ, ŽE VŠETKY USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA RÁMCA ZODPOVEDNOSTI OSTANÚ V PLNEJ SILE A ÚČINNOSTI A MALI BY PREŽIŤ VYMAZANIE ÚČTU UŽÍVATEĽA.
 • Tieto podmienky tvoria dohodu medzi používateľom a nami o všetkých otázkach, na ktoré sa vzťahujú Zmluvné podmienky.

Vládne zákony a ustanovenia

 • Tieto podmienky boli zostavené podľa zákonov MaltyThese Terms shall be construed in accordance with and be governed by the laws of Malta bez ohľadu na ustanovenia o konflikte práva.
 • Všetky spory či konflikty vyplývajúce z týchto podmienok alebo v súvislosti s nimi budú riešené maltskými súdmi.

Kontaktné informácie

Ak má užívateľ akékoľvek otátky týkajúce sa podmienok, ak má nejaké námietky, tak náš môže kontaktovať na:


Mail: Protipster Ltd / legal

115A Msida Valley Road
 BKR 9024 Birkirkara
 / Malta

or

E-mail: [email protected]

* * * * *